Център за професионално обучение към Телетек Груп АД


Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Телетек Груп АД е създаден през 2007 година като обучаваща организация за предоставяне на професионална квалификация и е лицензирана от Националната агенция по професионално образование и обучение под номер 200712510.

Центърът провежда обучения по 5 професии в 9 специалности.

Мисията на Центъра е:

Предоставяне на квалификационни услуги за постигане на по-висока професионална пригодност, конкурентоспособност и мотивация на обучаваните в ЦПО лица; висока степен на трудова и личностна реализация,умения и ситуативни техники,които да се мултиплицират в реални условия,в съотвeтствие с нуждите на пазара на труда, българските и европейски трудови стандарти.

Наша цел е утвърждаване на ЦПО към „Телетек Груп”АД като водеща организация в областта на ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ , чрез предоставяне на висококачествено обучение, въвеждане на иновативни подходи при обучение на курсистите и спазване на националните и европейски стандарти

Визията на Центъра е:

Обучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и учебен план.

Обучението по теория се извършва в учебната зала на Телетек Груп ,намираща се в логистичен център на фирмата,находящ се на бул.”Цветан Лазаров”35 , а учебната и производствена практика – в различни производствени бази и в професионални гимназии, с които има сключени договори.

За преподаватели са привлечени квалифицирани специалисти, които работят като преподаватели във висши учебни заведения.

Прилагат се дневна, вечерна, съботно-неделна и индивидуална форми на обучение.

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

Курсовете за професионална квалификация завършват с полагане на  изпити по теория и практика  за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационен курс, обучените лица получават:

  • Свидетелство за професионална квалификация (по образец ) за II и III степен на професионална квалификация.
  • Удостоверение за професионално обучение (по образец ) за обучение по част от професия. 

Издадените документи са с национална и европейска валидност(Europass приложение) и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работаNews

Contact

Център за професионално обучение към Телетек Груп АД

Адрес: гр. София, бул. „Цветан Лазаров” №35