Телетек Груп АД си поставя следните цели:

  • Да поставя цели при определяне на визията и разработване на стратегиите на фирмите в холдинга;
  • Да осигури фирмена ефективност и устойчиво развитие;
  • Да удовлетвори изискванията на законите и действащата в страната нормативна уредба.
  • Планиране на дейността на фирмите и анализ на резултатите въз основа на единен бизнес-план;
  • Поддържане и развиване на стандартизирани и унифицирани бизнес-процеси във всяка фирма;
  • Установена и точно дефинирана система за управление на качеството.