Политика по качеството

“Клиентът е нашият работодател“. Взаимоотношенията на Телетек Груп АД с клиентите се определят не само от качеството на продуктите и услугите, които предлагат фирмите в холдинга. Те не приключват с продажбата или завършване на изпитанията на инсталираната система. От този момент търговските и договорните взаимоотношения прерастват в сътруд­ни­чество и партньорство.

“Качеството осигурява нашето утре“. Взаимоотношенията на Телетек Груп АД с клиентите се определят в голяма степен и от качеството на обслужване през целия процес от приемане на заявка, офериране и договориране, развой, проектиране, производство и инсталация, въвеждане в експлоатация, до сервизното обслужване.

“Качеството се измерва по степента на удовлетвореност на нашите клиенти“. Сътрудниците на фирмите в холдинга и техните ръководители осигуряват продължаване и развитие на контактите с клиентите. Само по този начин се осигурява реализацията на политиката по качеството и изпълнение на дългосрочната стратегия на холдинга.