Телетек Електроникс АД бе одобрен като бенефициент по ОП "Развитие на човешките ресурси"