Корпоративни компетентности и конкурентни предимства

  • Ефективно корпоративно управление, основано на ясна фирмена стратегия и мотивиран мениджърски екип, адекватен организационен модел, контрол на процесите и фирмена култура ориентирана към постигане на цели и развитие на резултати. Умението да създава и развива нови бизнеси без да губят работещите фирми.
  • Умение за управление на бизнес-проекти, умение за управление на промяната. Бързо дефиниране, планиране и внедряване на бизнес-проекти, които постигат прогнозиран резултат. Проекти за промяна в съществуващи и новопридобити фирми, ситуирането на екипи, планиране и реализиране на промяната по най-ефективния път, с най-малко сътресения и загуби и с най-добър резултат.
  • Умение за управление с еднакъв успех както на планираните, така и на спонтанно възникнали ситуации – балансиране между на пръв поглед противоречиви проблеми чрез намиране на верния път от една страна между здраво обвързани планове и стратегии, фокусирани в бъдещето, и от друга – бърза и ефективна реакция на възникнали възможности за качествен и количествен скок, постигайки последваща ефикасност.
  • Способност за набиране на капитал, финансово планиране и контрол. Осигуряване на финансиране за развитието на холдинга, взаимодействие с финансиращи организации
  • Централизирано договаряне и управление на външни услуги за фирмите за осигуряване на по-високо качество и икономия на ресурси.